Obchodní podmínky

Společnost Mr. Transfer, IČ 75438607, se sídlem Opařanská 55/8, 142 00 Praha 4, vydává tyto obchodní podmínky:

I. Platnost a závaznost obchodních podmínek

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatelů webové stránky www.mrtransfer.cz, kteří využijí objednávkového formuláře umístěného na této stránce.
 2. Tyto obchodní podmínky se vstoupí v platnost, nebudou-li mezi provozovatelem a uživatelem sjednány vzájemné práva a povinnosti písemnou formou jinak.
 3. Uživatel vyslovuje s těmito obchodními podmínkami souhlas okamžikem odeslání objednávky přes objednávkový formulář.

II. Vymezení pojmů.

 1. Provozovatelem webových stránek se rozumí Mr. Transfer, IČ 75438607, se sídlem Opařanská 55/8, 142 00 Praha 4.
 2. Uživatelem se rozumí kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, která využije objednávkového formuláře zveřejněného na stránce a formulář níže uvedeným způsobem odešle.

III. Návrh na uzavření smlouvy

 1. Vyplněním údajů v objednávce, kterými jsou jméno a kontaktní údaje uživatele, informace o datu a místu nástupu a výstupu, číslu letu, počtu přepravovaných osob, popř. ceně za přepravu, a odesláním vyplněného formuláře, činí uživatel návrh na uzavření smlouvy o přepravě vybranému okruhu dopravců.
 2. Po odeslání vyplněného formuláře je provozovatel povinen do 60 minut od přijmutí formuláře potvrdit uživateli obdržení návrhu na uzavření smlouvy SMS zprávou zaslanou na zadané telefonní číslo uživatele.
 3. Návrh na uzavření smlouvy uživatelem je učiněn se lhůtou stanovenou pro jeho přijetí, jejíž běh končí okamžikem shodujícím se s údajem o datu a čase přepravy uvedeném v objednávkovém formuláři.
 4. Návrh na uzavření smlouvy vůči ostatním dopravcům zaniká okamžikem, kdy tento návrh akceptuje první dopravce.

IV. Okamžik uzavření smlouvy o přepravě

 1. Smlouva o přepravě mezi dopravcem a uživatelem je uzavřena okamžikem doručení potvrzovací SMS zprávy zadavateli a vyplniteli sjednávacího formuláře, tj. uživateli.

V. Ostatní ustanovení

Součástí návrhu na uzavření přepravní smlouvy  jsou i následující ujednání obsažená v tomto článku.

 1. Uživatel výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o přepravě.
 2. Uživatel bere na vědomí, že náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o přepravě si hradí sám.
 3. Kontrolními orgány činnosti dopravce jsou Ministerstvo dopravy ČR a Magistrát hlavního města Prahy.
 4. Smlouva o přepravě se řídí českým právním řádem.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které zadal do objednávkového formuláře, a to pro účely uzavření a realizace smlouvy o přepravě.
 3. Osobní údaje uživatele nebudou bez souhlasu uživatele poskytovány třetím osobám.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické nebo tištěné podobě.
 5. Uživatel potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 6. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel povinen mu tuto informaci poskytnout. Provozovatel má v takovém případě právo na přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VII. Účinnost

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2014.